Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Wat doet FBNE?

FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling, of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend.FBNE maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten

Hoe komt FBNE aan geld om hulp te verlenen?

FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

FBNE is door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Iedere bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan cliënten. De gemeente Enschede ondersteunt ons met een subsidie voor de personeels- en  kantoorkosten.

De bestuursleden ontvangen voor hun inzet enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor welke doeleinden kan een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van FBNE.

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpvraag. Bij hoge urgentie is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Welke bijdragen worden uitgekeerd?

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Hoe is de privacy van cliƫnten geregeld?

FBNE hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.