Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE) is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst- en hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404 en is aangesloten bij SUN Nederland (Stichting Urgente Noden Nederland), VUNN (Vereniging Urgente Noden) en FIN (Fondsen In Nederland). 

Wat doet FBNE?

FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een voorliggende voorziening, zoals de Participatiewet, Bijzondere Bijstand, WMO, ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds, onderbouwd door een objectieve rapportage. Wanneer iemand geen hulpverlening heeft kan een aanvraag via de Wijkwijzer of het Formulieren Advies Punt worden ingediend. 

De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling, of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. FBNE maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten

Hoe komt FBNE aan geld om hulp te verlenen?

FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse subsidie. Ook zijn er verschillende donateurs en particulieren die een bijdrage schenken.

FBNE is door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Iedere bijdrage die FBNE ontvangt komt volledig ten goede aan hulp aan cliënten. De gemeente Enschede ondersteunt ons met een subsidie voor de personeels- en  kantoorkosten.

De bestuursleden ontvangen voor hun inzet enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Voor welke doeleinden kan een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • medische kosten zoals tandartskosten, brillen, fysiotherapie, medicijnen
 • woninginrichting, witgoed, opknapkosten 
 • levensonderhoud voor een korte en afgebakende periode
 • reparatiekosten
 • fiets 
 • laptop 
 • telefoon

Alles volgens de criteria van FBNE: het moet gaan om onvoorziene, bijzondere omstandigheden en er bestaat geen recht op andere voorzieningen zoals bijzondere bijstand, WMO etc. 

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Als een aanvraag compleet is (dus inclusief duidelijke rapportage of motivatie, budgetplan en begroting van de kosten) en er is sprake van hoge urgentie dan kan er binnen één werkdag hulp worden geboden.

Wanneer aanvragen niet compleet zijn houdt FBNE een maximale doorlooptijd van twee weken aan waarbinnen alsnog stukken aangeleverd kunnen worden. Daarrna worden aanvragen ingetrokken. 

Welke bijdragen worden uitgekeerd?

Dit hangt helemaal af van de hulpvraag. Voor tandartskosten wordt maximaal € 1000,00 verstrekt; voor brillen gemiddeld € 250,00 maar een eigen bijdrage voor medicijnen kan soms met een gift van € 20,00 voldaan worden.

Per huishouden wordt maximaal € 2000,00 verstrekt per 3 jaar.  

Welke tandartskosten kunnen vergoed worden?

FBNE vergoedt regelmatig tandartskosten, dit is zelfs de grootste post waar jaarlijks een bijdrage naartoe gaat. Aanvragen zijn altijd maatwerk, dat wil zeggen dat er niet standaard een bedrag vergoed wordt.

Ook worden niet alle soorten behandelingen vergoed. Alleen bij acute pijn- en kauwklachten kan een aanvraag worden ingediend. Deze aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur waarbij onze tandheelkundig expert de begroting beoordeelt, vaak al binnen één werkdag zodat iemand zo snel mogelijk van de pijn af geholpen kan worden. 

Kosten voor preventie zoals periodieke controle en mondhygiëniste worden niet vergoed. Ook kronen/bruggen en wortelkanaalbehandelingen en het wettelijke eigen risico ad. € 385,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De maximale gift voor tandartskosten is € 1000,00 en dit is éénmalig. 

Hoe is de privacy van cliƫnten geregeld?

FBNE hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 

De behandeling van de persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden na vijf jaar vernietigd.

Onze Privacy Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u opvragen via info@fbne.nl 

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, heel graag zelfs!

U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift. U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt Stichting FBNE ook gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Kunnen jullie meedenken?

Ja zeker! Wij zijn op werkdagen tussen 9 en 11 uur telefonisch bereikbaar om casussen te bespreken en informatie te verstrekken. Ook wanneer FBNE niet kan helpen denken we graag mee om toch tot een oplossing te komen. Soms zijn er voorliggende voorzieningen of andere fondsen en initiatieven waar een beroep op gedaan kan worden. 

Zijn er stagemogelijkheden bij FBNE?

Helaas zijn hiervoor geen mogelijkheden. FBNE is een kleine Stichting en momenteel onderbezet, waardoor er geen ruimte is om een stagiaire goed te kunnen begeleiden.  

Vakantieproject

Wat is het?

Het FBNE Vakantieproject biedt inwoners van de gemeente Enschede die langdurig in moeilijke omstandigheden leven de kans om eenmalig te genieten van een vakantie of  uitstapjes voor maximaal € 750,00 per huishouden.

Welke criteria?
langer dan 3 jaar leven op het bestaansminimum | 
langdurige ziekte/problemen/schrijnende omstandigheden | er is sprake van schuldhulpverlening of WSNP | de afgelopen 5 jaar is er geen mogelijkheid geweest om op vakantie te gaan

Wanneer?
Vanaf 1 januari 2024 kunnen aanvragen worden ingediend, tot het moment dat het budget op is. Nota’s en boekingsbewijzen kunnen tot en met 15 december 2024 worden ingediend.  

Wie kan een bijdrage aanvragen?

Alleen erkende, professionele hulpverleners kunnen iemand voordragen en een aanvraag indienen. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op www.fbne.nl/aanvragen

 • De hulpverlener voegt een duidelijke motivatie toe waarin staat waarom juist dit gezin/deze persoon in aanmerking zou moeten komen voor het Vakantieproject en wat zij met het bedrag zouden willen doen
 • Aanvragen worden op volgorde van datum van indiening afgehandeld: op is op! 

Werkwijze bij toekenning

 • Als het budget overschreden wordt zijn de meerkosten voor eigen rekening.
 • Het budget wordt gebruikt voor ontspanning/vakantie, max. 25% van het bedrag (€ 187,50) is vrij te besteden aan reiskosten, zakgeld en voor een hapje/drankje
 • Het bedrag wordt nooit rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekening van de cliënt.
 • FBNE maakt na ontvangst van een offerte of voorboeking, betalingen rechtstreeks over naar reisbureau, verhuurder of vakantiepark.
 • Ook kan het bedrag in zijn geheel overgemaakt worden naar een bewindvoerder of aanvragende instantie, waarna de aanvrager a. toeziet op een juiste besteding, b. deelbetalingen overmaakt naar de client en c. uiterlijk 15 december 2024 de verantwoording naar FBNE mailt via aanvragen@fbne.nl