Nederland is een welvarend en rijk land. Allerlei voorzieningen zijn geregeld. Toch vallen ook in ons land mensen tussen wal en schip. Mensen die – om welke reden dan ook – de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die geen beroep (meer) kunnen doen op bijvoorbeeld de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand, WMO of een andere wettelijke regeling.

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE) is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede, die niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen. FBNE is een laatste vangnet 'onder het vangnet' van voorzieningen en regelingen. 

De oorzaken van armoede zijn heel divers. FBNE stelt geen schuldvraag, maar kijkt naar wat er nodig is om een situatie te verbeteren. Armoede kan namelijk iedereen overkomen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld door plotselinge werkloosheid, ziekte of ongeval binnen het gezin onverwacht vanuit welstand tot armoede vervallen. Hierdoor komen zij vaak terecht in een vicieuze cirkel. Maatschappelijk isolement ligt op de loer, omdat deelname aan allerlei activiteiten niet meer betaalbaar zijn.

Bestuursleden van Fonds Bijzondere Noden werken belangeloos en krijgen enkel een onkostenvergoeding.

 

Het bestuur van Stichting FBNE:

dhr. Kalma (voorzitter), mevr. Stout (vice-voorzitter), mevr. Freriksen (expert sociaal domein),

dhr. Vaneker (tandheelkundig expert), dhr. Bollen (penningmeester)

bestuur FBNE november 2022

Bureauhoofden 'Oud en Nieuw': Nicolle Clemens, Ellen Blok en Chantal Toren. 

Bureauhoofden 'oud en nieuw': N. Clemens, E. Blok en C. Toren

Stichting Fonds Bjzondere Noden Enschede (FBNE) wil voorzien in materiële noden van personen die in schrijnende omstandigheden verkeren, indien en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling, één en ander ter beoordeling van het bestuur.

Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage (dus geen periodieke of terugkerende kosten) voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede, waarbij een maximum van € 2000,00 per 3 jaar wordt gehanteerd.

FBNE is aangesloten bij de vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode zoals die is opgesteld door de FIN.

FBNE is door de Belastingdienst gekenmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie ook het standaardformulier.

RSIN (vh Fiscaal Nummer): 806033538

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41032404

Bankrekeningnummer: NL 29 RABO 0396 7636 77

Wie kan een aanvraag indienen?

Het FBNE neemt alleen aanvragen in behandeling die worden ingediend door professionele hulpverleners. Wij gaan ervan uit dat deze professionals in staat en gemachtigd zijn om persoonlijke en zakelijke gegevens te verstrekken, die voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk zijn. Bovendien vergroot een aanvraag uit professionele hoek de kans dat de gevraagde materiële hulp deel uitmaakt van een breder palet van hulpverlening aan de cliënt in kwestie. Aan materiële of financiële problemen gaan vrijwel altijd problemen van heel andere aard vooraf.

Mocht er geen hulpverlener bij een persoon of gezin betrokken zijn, dan kan men zich melden bij de Wijkteams van de gemeente Enschede. Zij kunnen een eerste intake doen en indien nodig verwijzen naar derden of aanvragen indienen bij Bijzondere Bijstand, WMO, Belastingdienst of Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede. Ook het Formulieren Advies Punt van het Diaconaal Platform helpt bij het indienen van aanvragen voor noodhulp. 

Snelheid

Effectieve hulpverlening vraagt om een snelle reactie. Vaak staat het water de cliënt immers al tot de lippen. Het bureauhoofd is daarom gemandateerd aanvragen tot een waarde van € 750,00 direct toe te kennen (*dit kan echter alleen wanneer aanvragen compleet zijn: met rapportage, begroting en budgetplan). Daarnaast worden op grond van wekelijks overleg tussen bestuur en bureauhoofden ook wel hogere bedragen toegekend of via email aan het bestuur voorgelegd. Besluitvorming over overige aanvragen vindt plaats in de maandelijkse bestuursvergadering.

Hoogte bijdrage

Uit overwegingen van billijkheid stelt het Fonds overigens een grens aan de omvang van de bijdragen. Per cliënt is over een periode van drie jaar maximaal € 2000,00 beschikbaar. Waar dat maximum tekortschiet, doet het Fonds soms een beroep op welwillende vermogensfondsen elders in het land.

Betaalwijze

Toegekende geldbedragen worden om praktische overwegingen nooit uitgekeerd aan de betreffende cliënt zelf maar rechtstreeks aan de leverancier van de gewenste goederen of diensten. Wanneer iemand een bewindvoerder heeft kan een bedrag ook worden overgemaakt naar de budgetrekening.

Wat kan niet

Het FBNE keert geen geld uit voor goederen of diensten die vóór de indiening van de aanvraag al zijn besteld of al bij wijze van voorschot zijn betaald. Besluitvorming wordt niet gedicteerd door voldongen feiten. Ook voor schulddelging moet men op een ander adres zijn. Een uitzondering op deze stelregel vormen betalingsachterstanden betreffende huur en/of energie die op korte termijn tot huisuitzetting dreigen te leiden.

Criteria voor aanvragen

1. Betreffende aanvragen:

 • Alleen voor inwoners van de gemeente Enschede. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie is een voorwaarde. 
 • Alleen aanvragen ingediend door erkende hulpverleners worden behandeld
 • Maximum bedrag van toekenning is € 2000,00 per gezin, per 3 jaar
 • Eerst dienen alle voorliggende voorzieningen te worden benut
 • Voor tandartskosten is de maximale vergoeding per 1 oktober 2022 verhoogd naar € 1000,00 bij acute pijn- en kauwklachten
 • Voor een (noodzakelijke) e-bike kan eveneens maximaal € 1000,00 worden bijgedragen (voorwaarde: minimaal een half jaar garantie en een nieuwe accu).

2. Niet vergoed worden:

 • Schulden/ reeds gemaakte kosten
 • Immateriële noden
 • Bijdragen levensonderhoud of andere structurele kosten

3. Bezwaar of beroep is niet mogelijk tegen een door het bestuur genomen besluit.
4. Onvolledige aanvragen worden door het FBNE maximaal 14 dagen na ontvangst aangehouden. Zijn de gevraagde stukken dan nog niet binnen, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

5. In elke toekenning staat een vervaldatum vermeld. Is er op deze datum geen nota of factuur ontvangen, dan wordt de toekenning ingetrokken.
7. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd of de aanvraag al dan niet gehonoreerd kan worden. Wij streven naar een snelle afhandeling en u kunt hierbij helpen door aanvragen zo volledig mogelijk in te dienen.

 

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede, 1 januari 2024

In 1997 vond in Enschede een reeks stadsgesprekken plaats over armoede in de stad, getiteld “Rijk aan Armoede”. Naar aanleiding daarvan kwam het tot de oprichting van een Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede. Dit gebeurde overigens op initiatief van de Gemeente Enschede: wethouder J. Goudt gaf het Fonds ook een bescheiden financiële bruidsschat mee en zegde voor acht uur per week ondersteuning toe vanuit de toenmalige Sociale Dienst. Al vrij spoedig kon het Fondsbestuur een flink aantal hulpvragen in behandeling nemen.

Verrassenderwijs bracht de vuurwerkramp in mei 2000 een sterke daling daarvan teweeg, zó sterk concentreerden zich de aandacht en inzet van hulpverlenende instanties op de gedupeerden en op de middelen die voor hen ter beschikking kwamen. Het Fonds compenseerde de tijdelijke terugval van de hulpvraag met zelf geïnitieerde projecten ten behoeve van de doelgroep.

In 2002 trad in Enschede een nieuw College van B&W aan. De nieuwe portefeuillehouder van het Fonds, wethouder T. de Weger, wenste een duidelijker scheiding tussen Gemeente en Fonds. Het Fonds werd een normale gesubsidieerde instelling met een autonoom bestuur, dat zelf voor de ondersteuning een professionele kracht mocht aantrekken. Gratis en collegiaal onderdak hiervoor werd gevonden bij, destijds, de Stichting Welzijn Ouderen. Inmiddels huurt het FBNE een kantoorruimte in bedrijfsverzamelgebouw Schuttersveld. 

Daarnaast stelde de Gemeente voor de hulpverlening per jaar € 25.000 beschikbaar, onder de voorwaarde dat het bestuur zich zou inspannen uit andere bronnen een gelijk bedrag te verwerven. Zo ging – na een vrij lange periode waarin het Fonds het zonder ondersteuning had moeten stellen – per 1 januari 2003 mevrouw E. Blok aan het werk als bureauhoofd van het Fonds. Vijftien jaar na haar aantreden was het aantal door het Fonds ontvangen hulpvragen ruim gestegen: van 95 in 2003 tot 493 in 2017.

In mei 2020 is Chantal Toren aangenomen om Ellen Blok na haar pensionering te vervangen. Gezien het grote aantal aanvragen en om de continuïteit te waarborgen, heeft het bestuur ervoor gekozen de functie van bureauhoofd vanaf 1 januari 2021 als duo-baan in te vullen. Vanaf deze datum is Nicolle Clemens aangenomen als mede-bureauhoofd.

Het 25-jarig jubileum is gevierd in november 2022, met een dubbel gevoel. Niet voor niets was de ondertitel: '25 jaar FBNE: Bijzonder nodig, maar liever overbodig'. 

 

Dagelijks bestuur:

 • De heer mr. D.K. Kalma, voorzitter
 • De heer J.W. Bollen, penningmeester
 • Mevrouw E.T. Stout-Speek, bestuurslid
 • Mevrouw M. Freriksen, bestuurslid
 • De heer H.H.J. Vaneker, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning, geen bonus o.i.d. Alleen gemaakte kosten worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan portokosten, parkeerkosten, reiskosten naar vergaderingen elders in het land die relevant zijn voor FBNE (zoals de jaarlijkse bijeenkomsten van de FIN en SUN Nederland) worden vergoed.

Het bureauhoofd is in dienst van de Stichting, die het Fonds Bijzondere Noden Enschede beheert.

Bestuursvergadering